Poland, Lithuania, Latvia
2021PL
10
Rejestracja przewodników
Obywatele krajów członkowskich UE, którzy są na terenie swego kraju członkowskiego UE uprawnieni do świadczenia usług przewodnickich, mogą (zgodnie z art. 56 i Traktatem o EU) na terenie Republiki Czeskiej świadczyć czasowo swoje usługi. Przed świadczeniem pierwszej usługi są jednak zobowiązani zgłosić ten fakt w formie elektronicznej czeskiemu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.
W przypadku kontroli przewodnik jest zobowiązany okazać: 
  1. Dokument tożsamości,
  2. Potwierdzenie zgłoszenia do czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (po zarejestrowaniu się na niżej wymienionym adresie, zgłaszający otrzyma e-mail z potwierdzeniem)
  3. Dokument poświadczający, że dana osoba jest uprawniona do wykonywania tej działalności w kraju swojej siedziby lub dokument poświadczający stosunek umowny z taką osobą (wyciąg z rejestru przedsiębiorców, według przepisów danego państwa, umowa o pracę, itp.).
Zgłoszenia należy dokonać na niżej wymienionym adresie.