GDPR

GDPR

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

GDPR
Šis dokumentas yra asmens duomenų tvarkymo, kurį, suvokdama Jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą, vykdo Čekijos Respublikos regioninės plėtros ministerijos finansuojama agentūra Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (toliau - agentūra ,,CzechTourism“), tvarkos aprašas.
Agentūra „CzechTourism“ yra Jūsų asmens duomenų valdytojas, su kuriuo galite susisiekti nurodytu adresu:
 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praha
Įmonės kodas: 49277600
Tel.: +420 221 580 111
Fax: +420 224 247 516
Tel.: +420 777 111 173 (darbo dienomis 9-17 val.)
El. paštas: privacy@czechtourism.cz
Duomenų dėžutė: yr9mzxx
 
Tvarkydama asmens duomenis, agentūra „CzechTourism“ vadovaujasi galiojančiais teisiniais reglamentais, o būtent:
• 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyvą 95/46/EB (toliau – BDAR);
• Čekijos Respublikos Įstatymų rinkinio įstatymu Nr. 110/2019 dėl asmens duomenų tvarkymo;
• Čekijos Respublikos Nacionalinės Tarybos prezidiumo rezoliucija Nr. 2/1993 dėl pagrindinių teisių ir laisvių chartijos paskelbimo Čekijos Respublikos konstitucinės tvarkos dalimi; ir
• kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais atskiras darbo teisės, buhalterinės apskaitos, finansų teisės ir kt. sritis.
 
Siekdami aiškumo, pateikiame Jums keletą pagrindinių sąvokų, su kuriomis susidursite šiame tekste:
Asmens duomenys – visa informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, telefonas, kiti fizinės, fiziologinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai).
Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi (juridiniai asmenys, pvz. įmonės ar kitos organizacijos, asmens duomenų neturi).
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija (duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, paieška, naudojimas, platinimas ir kt.).
Duomenų valdytojas – agentūra „CzechTourism“ kaip subjektas, kuris nustatė asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenų gavėjas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys.
Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus (darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, elgesiu ir pan.).
Įgaliotinis – duomenų valdytojas pagal teisės aktų reikalavimus paskyrė savo asmens duomenų apsaugos įgaliotinį.


Tvarkydama Jūsų asmens duomenis agentūra ,,CzechTourism“ vadovaujasi teisinių reglamentų nustatytais principais, todėl:
  • asmens duomenis tvarko sąžiningai, teisėtai ir skaidriai;
  • renka asmens duomenis tik turėdama konkretų, teisėtą ir aiškiai nurodytą tikslą;
  • tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek būtina nurodytam tikslui pasiekti;
  • asmens duomenys yra saugomi tik būtiną ir įstatymų numatytą laikotarpį; ir
  • asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto jų tvarkymo, netinkamo naudojimo, sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo. 
Agentūra „CzechTourism“ niekada netvarko Jūsų asmens duomenų tik todėl, kad nori ar gali, bet visuomet tiksliai nustatytu ir apibrėžtu tikslu, t. y.:
a) siekdama vykdyti savo teisinius įsipareigojimus (jie yra nustatyti, pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų įstatyme, Buhalterinės apskaitos įstatyme, Archyvų ir įrašų aptarnavimo įstatyme bei tam tikrų įstatymų pakeitimuose ir kt.);
b) vykdant užduotis, susijusias su viešuoju interesu arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (pvz., nagrinėjant užklausas, skundus ir kitus viešus pareiškimus);
c) sutartiniams santykiams (pvz., tiekimo sutartims) sudaryti ir vykdyti;
d) siekdama savo teisėtų interesų (pvz., nuosavybės apsauga techninėmis apsaugos priemonėmis, panaudotų finansinių išteklių apsauga ir pan.);
e) remiantis sutikimu tvarkyti asmens duomenis (pvz., darbuotojų nuotraukų publikavimas svetainėje, dalyvavimo agentūros organizuojamuose konkursuose, seminaruose ir kituose renginiuose užtikrinimas).
 
Atsižvelgiant į individualius tvarkymo tikslus, tvarkomos atskiros Jūsų asmens duomenų kategorijos:
  • adresas ir identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, adresas, prisijungimo duomenys ir kt.;
  • aprašomieji duomenys – duomenys apie išsilavinimą, kalbų mokėjimą, dalyvavimą agentūros organizuojamuose renginiuose;
  • specialių kategorijų duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie darbuotojų sveikatos būklę; ir
  • duomenys apie kitą asmenį – pavyzdžiui, darbuotojų šeimos narius. 
Asmens duomenys kitiems gavėjams teikiami tik tuo atveju, jei tai būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti, agentūros „CzechTourism“ teisėms ir interesams apsaugoti ir įgyvendinti, laikantis atitinkamų teisės aktų nuostatų. Tokie gavėjai dažniausiai yra IT paslaugų teikėjai, darbo užmokesčio ir apskaitos paslaugų teikėjai, išorės konsultantai, bendradarbiaujančios advokatų kontoros, viešųjų renginių ir mokymų bendraorganizatoriai. Kiti gavėjai yra baudžiamosiose bylose dalyvaujančios institucijos, teismai, Čekijos Respublikos policija ir kt.
 
Agentūra „CzechTourism“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik įstatymų reikalaujamą arba leidžiamą laikotarpį, o vėliau – tiek laiko, kiek davėte sutikimą juos tvarkyti, arba iki sutikimo atšaukimo.
Agentūra „CzechTourism“ duomenų tvarkymą vertina atsakingai, taigi Jūsų asmens duomenys yra tinkamai apsaugoti. Asmens duomenims apsaugoti naudojamos atitinkamos techninės, fizinės ir organizacinės priemonės. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik įgaliotiems duomenų gavėjams. Didelis dėmesys yra skiriamas IT saugumo priemonėms, jos yra reguliariai peržiūrimos.
Visi asmenys, kurie susiduria su asmens duomenimis eidami savo pareigas (arba vykdydami sutartimi prisiimtus įsipareigojimus), yra apmokyti ir yra saistomi konfidencialumo pareigos.
 
Jūs taip pat galite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu:
• gauti prieigą prie asmens duomenų;
• ištaisyti ar atnaujinti netikslius ar pasenusius Jūsų asmens duomenis;
• ištrinti duomenis, jei jie tvarkomi pažeidžiant atitinkamų teisės aktų nustatytą apsaugą arba pažeidžiant duotą sutikimą arba kai sutikimas buvo atšauktas;
• apriboti duomenų tvarkymą;
• pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo;
• perkelti duomenis;
• kreiptis į duomenų valdytoją, jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, taip pat siekiant atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
• pateikti skundą priežiūros institucijai, t. y. Asmens duomenų apsaugos tarnybai, kurios buveinė yra Pplk. Sochora g. 27, 170 00 Praha 7, el. paštas: posta@uoou.cz, duomenų dėžutės ID: qkbaa2n.
 
Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į agentūrą ,,CzechTourism“ kaip savo asmens duomenų valdytoją paštu arba elektroninėmis priemonėmis adresu: privacy@czechtourism.cz.
 
Jei turite neabejotiną prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba kitų prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat galite susisiekti su asmens duomenų apsaugos įgaliotiniu adresu povenerec@czechtourism.cz.
 
Ši atnaujinta informacija apie asmens duomenų tvarkymą galioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.