GDPR

GDPR

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR
Detta dokument beskriver metoden för behandling av personuppgifter som utförs av den tjeckiska turistbyrån – CzechTourism (vidare endast "CzechTourism"), en statlig organisation tillhörande det tjeckiska ministeriet för regional utveckling, där man deklarerar sin medvetenhet om vikten av att skydda dina personuppgifter.
CzechTourism är administratören för dina personuppgifter, som du kan kontakta på adressen nedan:
 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Prag
Organisationsnummer: 49277600
tel.: +420 221 580 111
Fax: +420 224 247 516
Tfn: +420 777 111 173 (arbetsdagar kl. 9-17)
E-post: privacy@czechtourism.cz
digital brevlåda: yr9mzxx
 
Vid behandling av personuppgifter följer CzechTourism gällande lagstiftning, särskilt enligt:
 • Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27:e april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (vidare endast GDPR);
 • lag nr. 110/2019 i lagsamlingen om behandling av personuppgifter;
 • beslutet från det Tjeckiska Nationella Rådets Presidium nr. 2/1993 i lagsamlingen, om tillkännagivandet av stadgan om grundläggande rättigheter och friheter som en del av Tjeckiens konstitutionella ordning; och
 • andra rättsliga föreskrifter som styr enskilda områden inom arbetsrätt, bokföring, finansrätt m.m.
 
För bättre orientering, här är några grundläggande begrepp som du kan komma att träffa på senare i denna text:
Personuppgifter - all information om en identifierad eller identifierbar person (namn, efternamn, födelsedatum, e-post, telefon, andra delar av fysisk, fysiologisk, mental, ekonomisk, kulturell och social identitet).
Registrerad - en fysisk person vars personuppgifter är föremål för behandling (juridiska personer såsom företag eller andra organisationer har inga personuppgifter).       
Behandling - varje operation med personuppgifter som utförs med eller utan hjälp av automatiserade procedurer (insamling, inspelning, organisering, lagring, sökning, utlämnande, användning, spridning o.dyl.).
Administratör - CzechTourism är den enheten som har bestämt syftet med och medlen för behandlingen av personuppgifterna.
Behandlare – en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annan enhet som behandlar personuppgifter för administratören.
Mottagare – en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annan enhet som tillhandahålls personuppgifterna.
Profilering – all form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att de används för att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till en fysisk person (arbetsprestationer, ekonomisk situation, hälsotillstånd, personliga preferenser, intressen, beteende o.s.v.).
Dataskyddsombud - den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud i enlighet med de rättsliga kraven.
 
Vid behandlingen av dina personuppgifter följer CzechTourism de principer som fastställts av lagstiftningen, och därför:
 • behandlas personuppgifterna på ett korrekt, lagligt och transparent sätt;
 • samlas personuppgifter endast in för ett ändamål som är specifikt, legitimt och uttryckligen angivet;
 • behandlas personuppgifterna endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla det angivna ändamålet;
 • bevaras personuppgifterna endast så länge som är strikt nödvändigt eller föreskrivs i lag; och
 • personuppgifter är säkrade på ett sådant sätt att de inte kan utsättas för obehörigt, olagligt behandlade, missbruk, förstörelse, förlust eller skada. 
CzechTourism behandlar aldrig dina personuppgifter endast för att de vill eller kan, utan det är alltid för ett exakt definierat och definierat ändamål, d.v.s.
 • för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter (dessa stadgas t.ex. av lagen om offentlig upphandling, bokföringslagen, lagen om arkiv- och registerhantering och om ändring av vissa lagar o.s.v.);
 • för uppgifter av allmänt intresse eller vid myndighetsutövning (t.ex. hantering av förfrågningar, klagomål och andra inlagor till allmänheten);
 • för att ingå och fullgöra avtalsförbindelser (t.ex. leveransavtal);
 • för sina egna legitima intressen (såsom i synnerhet skydd av tillgångar genom tekniska säkerhetsfunktioner, skydd av spenderade medel o.dyl.);
 • på grundval av samtycke till behandling av personuppgifter (t.ex. publicering av fotografier på anställda på webbplatsen, säkerställande av deltagande i tävlingar, eller i workshops och andra evenemang som anordnas av byrån). 
I samband med individuella behandlingsändamål behandlas enskilda kategorier av dina personuppgifter:
 • adress- och identifieringsuppgifter - namn, efternamn, adress, inloggningsuppgifter o.s.v.;
 • beskrivande uppgifter – om utbildning, språkkunskaper, deltagande i evenemang
arrangerade av byrån;
 • särskilda uppgiftskategorier - som uppgifter om anställdas hälsotillstånd; och
 • information om annan person – till exempel anställdas familjemedlemmar. 
Personuppgifterna tillhandahålls till andra mottagare endast om det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, för att skydda och utöva CzechTourisms rättigheter och intressen samt om det är i enlighet med relaterade föreskrifter. Det är främst leverantörer av IT-tjänster, leverantörer av löne- och bokföringstjänster, externa konsulter, samarbetande advokatbyråer, medarrangörer av evenemang för allmänheten och utbildningar. Andra mottagare är organ som är verksamma inom straffrättsliga förfaranden, domstolar, Tjeckiens polis o.dyl.
 
CzechTourism får endast behandla dina personuppgifter under den period som krävs eller tillåts enligt lag och vidare även under den period för vilken du har gett oss samtycke till deras behandling, respektive tills samtycket återtas.
 
Vidbehandlingen beter sig CzechTourism ansvarsfullt och på grund av det är dina personuppgifter ordentligt säkrade. För att säkra personuppgifterna används lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder. Tillgången till personuppgifterna är begränsad till behöriga mottagare. Stor uppmärksamhet ägnas åt IT-säkerhet och ses över regelbundet.
Alla personer som kommer i kontakt med personuppgifterna via sin anställning (eller inom ramen för avtalsmässigt påtagna arbetsuppgifter) är utbildade och bundna av tystnadsplikt.
 
I samband med behandling av personuppgifterna kan du även utöva dina rättigheter som registrerad:
 • för att få tillgång till personuppgifterna;
 • för att korrigera eller uppdatera dina felaktiga eller inaktuella personuppgifter̊;
 • för radering, om deras behandling strider mot det skydd som definieras av den relevanta lagstiftningen eller strider mot det beviljade samtycket eller om samtycket har återtagits;
 • för att begränsa behandlingen;
 • för göra en invändning mot behandlingen;
 • för att ingripa gällande uppgifternas överförbarhet;
 • för att kontakta administratören gällande de uppgifter som behandlas på grundval av samtycke, även för att återkalla samtycket till behandling av personuppgifter;
 • för att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet, som är byrån för skydd av personuppgifter, med sätet Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, e-postadress: posta@uoou.cz, Den digital brevlådans ID: qkbaa2n.  
Du kan utöva dina rättigheter för de personuppgifter som CzechTourism är administratör för, per post eller via elektronisk kommunikation på privacy@czechtourism.cz.
 
Om en invändning mot behandlingen av personuppgifter inte har åtgärdats eller om du har ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter kan du också kontakta dataskyddsombudet på adressen poverenec@czechtourism.cz.
 
Denna uppdaterade information om behandling av personuppgifter gäller från och med den 1:a september 2023.