GDPR
Dit document beschrijft op welke wijze de Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (het Tsjechische Toeristenbureau, verder te noemen „CzechTourism“), een aan het Tsjechische Ministerie van Regionale Ontwikkeling gelieerde non-profitorganisatie, de verwerking van persoonsgegevens realiseert, waarbij CzechTourism zich bewust is van het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.
CzechTourism is de beheerder van uw persoonsgegevens, waar u contact mee kunt opnemen via de hieronder opgenomen contactgegevens:
 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praag
Tsjechië
Bedrijfsidentificatienummer (IČO): 49277600
Fax: +420 224 247 516
Tel.:  +420 777 111 173 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
E-mail: privacy@czechtourism.cz

Databox: yr9mzxx
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat CzechTourism te werk volgens de geldige wettelijke regelingen, met name volgens:
 • verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder te noemen AVG);
 • [Tsjechische] wet nr. 110/2019 Sb. betreffende de verwerking van persoonsgegevens;
 • resolutie nr. 2/1993 Sb. van het presidium van de Tsjechische Nationale Raad, waarin wordt afgekondigd dat het Handvest van de grondrechten en vrijheden deel uitmaken van de constitutionele orde van de Tsjechische Republiek; en
 • andere wettelijke voorschriften die betrekking hebben op afzonderlijke rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht, de boekhoudkunde, het financieel recht enz..
 
Te uwer oriëntatie leggen we hier de betekenis uit van enige basisbegrippen, die u verderop in de tekst zult tegenkomen:
Persoonsgegeven – alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen (naam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, andere elementen betreffende de fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele en maatschappelijke identiteit van personen).
Betrokkene – de fysieke persoon, wiens persoonsgegevens het voorwerp van de verwerking vormen (rechtspersonen, zoals handelsondernemingen en andere organisaties, beschikken niet over persoonsgegevens).
Verwerking – willekeurig welke operaties die, al dan niet met behulp van geautomatiseerde werkwijzen, met persoonsgegevens uitgevoerd worden (verzamelen, registreren, ordenen, bewaren, toegankelijk maken, gebruiken, verspreiden enz.).
Beheerder – CzechTourism in zijn hoedanigheid van de rechtspersoon die de doelstelling van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft vastgesteld.
Bewerker – de fysieke of rechtspersoon, het overheidsorgaan, het agentschap of willekeurig welke andere organisatie, die de persoonsgegevens voor de beheerder verwerkt.
Ontvanger – de fysieke of rechtspersoon , het overheidsorgaan, het agentschap of willekeurig welke andere organisatie, aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden.
Profilering – willekeurig welke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaand uit hun gebruik ter beoordeling van bepaalde persoonlijke aspecten die gerelateerd zijn aan de fysieke persoon (arbeidsprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke preferenties, interesses, gedrag enz.).
Bewindvoerder – de verwerkingsverantwoordelijke heeft overeenkomstig de wettelijke vereisten een functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens aangesteld.

 
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens richt CzechTourism zich naar principes die vastgesteld zijn door wettelijke voorschriften, en daarom:
 • bewerkt CzechTourism de persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier;
 • verzamelt CzechTourism persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van vastomlijnde, legitieme en expliciet vastgestelde doelstellingen;
 • verwerkt CzechTourism persoonsgegevens uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is om de vastgestelde doelstelling te bereiken;
 • worden persoonsgegevens uitsluitend bewaard zolang dit noodzakelijk of gedurende de bij wet vastgestelde periode; en
 • worden de persoonsgegevens zodanig beschermd, dat er geen ongeoorloofde of illegale verwerking plaatsvindt en dat ze niet misbruikt of vernietigd worden of verloren of beschadigd raken. 
CzechTourism verwerkt uw persoonsgegevens nooit louter omdat het dit wil of mag, maar altijd ten behoeve van een nauwkeurig vastgestelde en gedefinieerde doelstelling, te weten:
 1. om zijn wettelijke verplichtingen na te leven (die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de [Tsjechische] Wet op de aanbesteding van overheidsopdrachten, de [Tsj.] Wet op de boekhouding, de [Tsj.] Wet op archivering en dossierbewaring, houdende de wijziging van verschillende andere wetten enz.);
 2. voor taken van algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag (bijv. het afhandelen van vragen, klachten of andere door het publiek ingediende stukken);
 3. voor het aangaan en naleven van contractuele relaties (bijv. leveringsovereenkomsten);
 4. voor de doeleinden van zijn legitieme belangen (zoals met name de bescherming van eigendommen met behulp van technische beveiligingselementen, de bescherming van aangewende financiële middelen enz.);
 5. op basis van instemming met de verwerking van persoonsgegevens (bijv. publicatie van een foto van werknemers op een website, verzorging van deelname aan competities, door het bureau georganiseerde workshops en andere evenementen). 
In verband met de afzonderlijke verwerkingsdoelstellingen worden er verschillende categorieën van uw persoonsgegevens verwerkt:
 • adres- en identificatiegegevens – naam, achternaam, adres, aanmeldingsgegevens enz.;
 • omschrijvende gegevens – betreffende opleiding, talenkennis, deelname aan door het bureau georganiseerde evenementen;
 • bijzondere gegevenscategorieën – bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van werknemers; en
 • gegevens over derden – bijvoorbeeld over gezinsleden van werknemers.
 
Persoonsgegevens worden uitsluitend aan andere ontvangers verstrekt, wanneer dit noodzakelijk is om de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken, ter bescherming en applicatie van de rechten en belangen van CzechTourism en wanneer dit in overeenstemming is met de van toepassing zijnde voorschriften. Het handelt hierbij met name om leveranciers van IT-diensten, verstrekkers van loon- en boekhoudkundige diensten, externe adviseurs, medewerkers van advocatenkantoren, mede-organisatoren van publieke en scholingsevenementen. Andere ontvangers zijn wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, de Tsjechische rijkspolitie e.d..
 
CzechTourism mag uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken gedurende de periode die door de wet verplicht of toegestaan is en verder gedurende de periode waarvoor u ons zelf toestemming voor de verwerking gegeven heeft, c.q. tot aan het moment waarop deze toestemming wordt ingetrokken.
 
CzechTourism gaat bij de verwerking op verantwoorde wijze te werk, zodat uw persoonsgegevens naar behoren beveiligd zijn. Voor de beveiliging van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van geschikte technische, fysieke en organisationele maatregelen. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerde ontvangers. Er wordt veel aandacht besteed aan IT-veiligheid en het systeem wordt regelmatig herzien.
Alle personen die uit hoofde van hun arbeidspositie (of binnen het kader van contractueel overgedragen plichten) in aanraking komen met persoonsgegevens, zijn geschoold en gebonden aan hun zwijgplicht.
 
In verband met de verwerking van persoonsgegevens mag ook u aanspraak maken op rechten waar u als betrokkene over beschikt:
 • recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • recht op rectificatie en correctie van onnauwkeurige of niet-actuele persoonlijke gegevens;
 • recht op verwijdering van gegevens, wanneer ze verwerkt worden in strijd met de bescherming, gedefinieerd in de van toepassing zijnde wetgeving, of in strijd met de verstrekte toestemming of wanneer deze toestemming is ingetrokken;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht u tot de beheerder te wenden, wanneer gegevens verwerkt worden op basis van toestemming, eveneens om om de toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens in te trekken;
 • recht om bezwaar aan te tekenen bij het toezichthoudende orgaan, te weten het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Úřad pro ochranu osobních údajů), gevestigd op het adres Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, e-mailadres: posta@uoou.cz, ID databox: qkbaa2n.  
U kunt bij CzechTourism, de verwerker van uw persoonsgegevens, aanspraak maken op uw rechten, en wel per post of met behulp van elektronische communicatie, gebruikmakend van het e-mailadres privacy@czechtourism.cz.
 
In geval van een openstaand bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens of bij andere verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het adres poverenec@czechtourism.cz.
 
Deze bijgewerkte informatie over de verwerking van persoonsgegevens is geldig vanaf 01- 09- 2023.